top of page
 • Yazarın fotoğrafıMehmet Koçak

D2 Yetki Belgesi nedir?

D2, ticari amaçla otobüs ile yolcu taşımacılığı yapmak isteyen işletmelere verilen yetki belgelerinin bir türünün ismidir. A, B, C, D, ve K gibi harflerle temel kategorilere ayrılan bu belgeler, verildiği organizasyonun neleri ve nasıl taşıyabileceğini göstermektedir. Spesifik olarak D2 yetki belgesi, yurt içinde tarifesiz olarak bir noktadan bir noktaya belirli bir grup yolcunun otobüs ile taşınması amacı ile alınan belge türüdür.

D2 Yetki Belgesi Nedir?

D2 yetki belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yurtiçinde tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen bir yetki belgesidir. D1, D2, D3 ve D4 olarak dört farklı kategoriden oluşan D türü yetki belgesi yolcu taşımacılığını kapsayan belgelerdir. D1 yetki belgesi, ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapacaklara, D2 yetki belgesi, ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapacaklara, D3 yetki belgesi, hususi olarak kendi personelinin taşımasını yapacaklara ve son olarak da D4 yetki belgesi, kayıtlı olduğu il içerisinde veya 100 kilometre mesafeye kadar şehirlerarası olarak tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilmektedir.

D2 yetki belgesi ile “Arızi” olarak isimlendirilen belirli zaman tarifeleri olmayan tarifesiz seferler gerçekleştirilebilmektedir. Yurt içerisinde şehir içi veya şehirler arasında yolcu taşımacılığı yapılabilir. Bu belge, önceden belirlenmiş yolcuları başlangıç noktasından alarak varış noktasına ve tekrar başlangıç noktasına götürmek olarak adlandırılan mekik seferler düzenlenmesine imkan vermektedir.

Burada belirtilmesi gereken önemli nokta, D2 yetki belgesi ile yapılacak yolcu taşımalarında aynı araç ile tüm güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması şarttır. Yol boyunca yolcu indirilemez veya bindirilemez. Bu yetki belgesi kapsamında düzenlenecek olan seferlerde her yolcu için bilet düzenlenmemekte olup sadece tek bir taşıma sözleşmesi ve faturası düzenlenmektedir.

D2 yetki belgesi ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapılamayacağı da belirtilmelidir.

D2 Belgesi Nasıl Alınır?

D2 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin odaya kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca ortak, yönetici ve sahiplerinin aktif vergi mükellefi olması, en az 30.000 Türk Lirası işletme sermayesine sahip olması ve belli suçlardan sabıka kayıtlarının olmaması şartları aranmaktadır.

Taşıt filosu olarak 10 yaşından büyük olmayan ticari taşıtlar ile en az 75 koltuk kapasitesine sahip olmaları da gerekmektedir. D2 yetki belgesine sözleşmeli araçlar da kaydedilebilmektedir. Ancak bu sözleşmeli araçlar işletme özmalının iki katını geç

D2 Yetki Belgesi Başvuru

D2 yetki belgesi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilmektedir. Dolayısıyla bu belge için başvurular da bakanlığa yapılmaktadır. Başvuru sırasında talep edilecek belgeler şu şekildedir :

 • Yetki belgesi başvuru formu

 • Ticaret sicil gazetesi kuruluş, iştigal, sermaye ve temsil ilzamı belirtir aslı veya örneği

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak için faaliyet belgesinde uygun Nace kodunun bulunması.

 • Temsil ve İlzama yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri

 • Ortak, yönetici ve sahiplere ait nüfus cüzdan suret ve fotokopileri

 • Ortak, yönetici ve sahiplere ait adli sicil belgesi

 • Merkez ofisin bulunduğu yerin tapu fotokopisi, kira ise kira sözleşmesi

 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

 • Şirket adına kayıtlı, ticari olmak kaydıyla geçerli muayeneleri yapılmış araçların trafik ve tescil belgesi örnekleri

 • Kayıtlı olunan vergi dairesinden alınmış mükellefiyet belgesi

 • Araçlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin asılları

 • Belge harcı olarak 19.414 TL, her araç için araç kart bedeli olarak 63 TL (Belirtilen ücretler her sene değişmektedir. Başvurmadan önce güncel ücretler öğrenilmelidir.)

D2 yetki belgesi Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara yapacaklara verilir.

D2 Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin faal vergi mükellefi olmaları, şarttır.

D2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Ancak, sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 adet otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmaz ve bunlardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

D2 Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.

D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli otobüs cinsi taşıtlar kaydedilebilir.

Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında D2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal küçük otobüs (minibüs) ve otobüs için, aynı cinsten küçük otobüs (minibüs) ve otobüs cinsi taşıt/taşıtlar, dikkate alınır.

D2 yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

D2 yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Buna uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir ve ihlalde kullanılan taşıt/taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesinden resen düşülür ve düşüm tarihinden itibaren 6 ay geçmeden yeniden herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine eklenemez. 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. İptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 6 ay geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez.

D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

D2 yetki belgesi sahipleri en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri, istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur. Ancak belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır. Muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, idari para cezası uygulanır.

D2 yetki Belgesi sahipleri iliçi iki nokta arası için taşıma hattı düzenlenmez.

D2 için U-ETDS sistemine gönderilecek veriler turizm firmalarından gelen taleplere göre yeniden düzenlendi.

D2 UETDS sisteminde erteleme olmayacak. Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalar için Yolculara ait koltuk numarasının da tespit edilip gönderilmesi isteniyor idi. Servis yapısında yapılan değişiklikle bu verilerin gönderilme zorunluluğu şimdilik kaldırıldı. Bununla beraber bagaj bilgilerinin eşleştirilmesi ile ilgili zorunlulukta kaldırıldı. Özellikle turizm taşıması yapan D2 firmalarında sahada bunu uygulamanın oldukça zor olacağı öngörülmekte idi.

Ayrıca Havaalanında başlayıp biten taşımalar için giriş çıkış yapılacak havaalanı bilgisinin bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Böylece örneğin İstanbul’ dan alınıp, Bursa’ ya götürülen bir turist grubu eğer taşımacılık işlemi havalimanından başlıyor ise ilgili havalimanı bilgisini de UETDS sistemine bildirmeleri gerekecek. Havaalanı işletmecilerine en son yayımlanan havaalanı genelgesi gereği bu veri iletileceğinden veriyi iletmeyenlerin havaalanı girişlerinde problem yaşamaları muhtemeldir.

Ayrıca U-ETDS Sistemine veri gönderilirken özellikle aşağıdaki bilgilere dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

 • Sefer personel bilgileri eksiksiz gönderilmelidir.

 • Yolcu bilgilerinde mükerrer girişlere dikkat edilmelidir.

 • Grup bilgilerinde kalkış ve varış noktalarının yanında uğranılacak noktaların (il-ilçe yada bilinen adlarıyla) açıklama kısmına dirilmelidir.

 • Girilmesi gereken verilerin doğru bir şekilde ve zamanında(en geç 1 saat öncesi) bildirilmesi D2 Firmalarının yaptırımlara maruz kalmamaları için önem arz etmektedir.

DUYURU

Bilindiği üzere, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’ na bağlı olarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları başlıklı 13’ üncü maddesinde B2 yetki belgeleri ile ilgili olarak “B2 yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip özmal ticari otobüs ile 50 Milyar Türk Lirası sermaye ve veya işletme sermayesi sahip olmaları şarttır” hükmü ve D2 Yetki belgesi ile ilgili olarak da “D2 yetki belgesi almak için başvuranların ,gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 adet koltuk kapasitesi ile 30 Milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” hükmü amirdir.

09.09.2005 tarihinde, Yönetmeliğin “Taşıtların Yaşı, İstiap Haddi ve Niteliği” başlıklı 17 maddesinin yolcu taşımalarında kullanılacak taşıtlarla ilgili bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Konuya ilişkin, 16.09.2005 tarihinde seyahat acentalarımıza duyuru yapılmıştır. Bu değişikliklere göre;

“… Ancak, uluslar arası yolcu taşımalarında ,beş yaşından büyük olmamak kaydıyla sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha düşük , en az 9 koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan her türlü motorlu ticari taşıtlar B türü yetki belgelerinin taşıt belgelerine özmal olarak kaydedilebilir. Bu taşıtlar asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

Ayrıca, A1 ve D1 yetki belgesi sahipleri hariç, yurtiçi yolcu taşımalarında sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha düşük, en az 9 koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan ticari taşıtlar özmal veya sözleşmeli olarak taşıt belgesine kaydedilebilir. Bu şekilde kaydedilen özmal taşıtlar sözleşmeli taşıt kullanım oranında 8 yaş dahil daha küçük olanlar ise asgari koltuk kapasitesi hesabında dikkate alınır..”

Sözkonusu değişiklik ile, D2 Yetki belgesi için araçların niteliği konusunda 13’ üncü madde il getirilen genel şartlar, değişik 17’ inci madde ile yeniden düzenlenmiştir. Bunun sonucunda,

1-) D2 yetki belgesi için toplam 75 koltuk kapasitesinin hesaplanmasında; 9 koltuk ve üzerindeki koltuk sayısına sahip olup da 8 yaş dahil daha küçük yaştaki tüm özmal taşıtlar kullanılacaktır. Bir başka ifade ile, örneğin 15 koltuk kapasiteli 8 yaşındaki 5 araç ile diğer tüm şartların sağlanması koşuluyla D2 yetki belgesi alınabilecektir.

2-) D2 yetki belgelerine özmal olarak kayıt edilebilen tüm taşıtlar, sözleşmeli taşıt kullanım oranında dikkate alınacaktır. Bir başka ifade ile, örneğin 10 yaşındaki 15 koltuklu bir özmal araca karşı 5 adet sözleşmeli araç kayıt edilebilecektir.

3-) D2 yetki belgelerine 9 koltuk ve üzerindeki koltuk sayısına sahip taşıtlar, genel yaş sınırı içinde kalmak sureti ile, sözleşmeli taşıt olarak kayıt edilebilecektir.

D2 Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 16. maddesinde, 17. maddedeki şartları taşımak kaydıyla yurtiçinde sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları, B2 yetki belgesi sahipleri ise; sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerine kaydettirebilirler.

Ancak yönetmeliğin 16. maddesinde düzenlenen işbu sözleşmeli taşıt kullanma oranlarına ilişkin hükümler D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri için 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacağı geçici 10. madde ile düzenlenmiştir. Bu tarihe kadar D1 ve D2 yetki belgesi sahibi taşımacılar, sahibi oldukları özmal taşıt sayısının beş katını geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıtları kaydettirerek kullanabilirler.

B2 VE D2 yetki belgesi sahiplerinin yapacakları taşıma sözleşmelerinde, dolayısı ile seyahat acentalarımız tarafından organize edilen turlarda ulaşım ve transfer hizmetlerinin gördürüleceği firmalarla yapacakları taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ,kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün ve saat, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücreti ,ödeme şekli, sigortacının unvanı ve sigorta poliçe numarası belirtilir. Bu tür taşımalarda taşımacı tarafından fatura düzenlenmesi zorunludur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page