top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Koçak

B2 Yetki Belgesi Nedir?

B2 yetki belgesi tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak tüzel veya gerçek kişilere verilen belge türüdür. B2 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı alınan belge türüdür.

MADDE 6- (Değişik: RG 23/10/2012-28450) (2) B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: b) B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir.

B2 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

B2 yetki belgesi almak için başvuranların tamamlaması şartlar vardır. Bu şartlardan bazıları şu şekildedir,

  • B2 yetki belgesi başvurusu için, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal araçlara sahip olmaları

  • B2 yetki belgesi başvurusu için, faaliyetler sırasında kullanılacak unvanları ile taşıt üzerine yazılacak kendilerini tanıtan logo benzeri işaretin bakanlığa bildirilmesi

  • B2 yetki belgesi için özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması

  • Unvanda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması

  • B2 yetki belgesi başvurusu için, orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip en az bir kişiyi istihdam etmeleri

  • B2 yetki belgesi başvurusu için, araçların yurtdışı faaliyetlerinde şoförün SRC1 yeterlilik belgesi ile psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olması

B2 Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

B2 Belgesi başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

B2 Yetki Belgesi (Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) B2 Yetki Belgesi ile İlgili Tüm Detaylar B2 Belgesi Alma Şartları

1. En az 90 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.

2. İlk başvuruda 10 yaşından büyük araç kaydedemezler.

3. En az 50 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.

4. B2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici ODY türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

6. Gerçek ve tüzel kişiler olmak

B2 Belgesi Fiyatı

B2 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

B2 yetki Belgesi fiyatı 100580 TL. Belge ücretini Ulaştırma Bakanlığın hesabına yatırılmalıdır.

B2 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

15087 TL (B2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; B2 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 15 oranındadır !)

Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

MADDE 13- (Değişik: RG 23/10/2012-28450)

B türü yetki belgeleri için;

B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

(15) B türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal küçük otobüs (minibüs) ve otobüs için, aynı cinsten küçük otobüs (minibüs) ve otobüs cinsi taşıt/taşıtlar,dikkate alınır.

B2 yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

B2 yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, idari para cezası uygulanır.

B2 yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kullandıramazlar. Buna uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir ve ihlalde kullanılan taşıt/taşıtlar yetki belgesi eki taşıt belgesinden resen düşülür ve düşüm tarihinden itibaren 6 ay geçmeden yeniden herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine eklenemez. 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir. İptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 6 ay geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmez.

B2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

B2 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri, istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur. Ancak belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır. Muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, idari para cezası uygulanır.

B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtın/taşıtların yurtiçine girdiği tarihten itibaren 48 saat geçmedikçe veya Bakanlıkça özel izin düzenlenmediği sürece, aynı taşıtın/taşıtların yeniden yurtdışına çıkışlarına izin verilmez.

B2 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı nedir?

En az 90 koltuk kapasitesi

B2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı nedir?

Özmal araç sayısının yarısı kadar araç kiralanabilir.

B2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı nedir?

50.000 TL

B2 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı Nedir?

Asgari kapasite ilk başvuru ve faaliyet süresince 12 yaşından büyük olamaz,

B2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı var mı?

Yok

B2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı var mı?

Yok

B2 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı Var mı?

Yok

B2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı var mı?

ODY1 belgeli en az 1 yönetici

B2 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı var mı?

Yok

B2 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

B2 Yetki Belgesi Kapsamı

Otobüsle Uluslararası ve yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2 Yetki Belgesi ile ilgili Kurallar

Unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşıma yurtiçi ise B2 veya D2, uluslararası ise sadece B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır.
286 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page